Địa chỉ: Thôn Giếng -Hòa Sơn
 09/07/20  Thi đua - Khen thưởng  35
Căn cứ nghị định số 91/2017/NĐCP, ngày 31/7/2017; Thông tư số  08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017, của Bộ Nội vụ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91/2017/NĐCP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 22/2018/TT-BGD&ĐT, ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công ...
 09/07/20  Thi đua - Khen thưởng  189
Căn cứ công văn số 01/HD-SGD&ĐT, ngày 21/3/2019 về việc đánh giá xếp loại CBQL,GV cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp;Căn cứ công văn số 215/PGD&ĐT, ngày 14/5/2020 về việc thực hiện đánh giá xếp loại CBQL,GV,NV theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2019-2020; Căn cứ công văn ...
 15/02/16  Tin tức Sự kiện  105
Nhằm khích lệ tinh thần và nêu gương các em đạt thành tích cao trong học tập, sáng ngày 26/1/2016, Hội Khuyến học xã Hòa Sơn đã tổ chức Lễ trao thưởng Quỹ Khuyến học cho các em thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học Chính quy năm học 2014- 2015 .