Địa chỉ: Thôn Giếng -Hòa Sơn
 18/01/21  Công khai  16
Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trường Mầm non Hòa Sơn đã thực ...
 18/01/21  Công khai  17
Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trường Mầm non Hòa Sơn đã thực ...
 28/10/20  Công khai  19
Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trường Mầm non Hòa Sơn đã thực ...
 03/07/20  Công khai  166
Căn cứ Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn số 225/HD-SGD&ĐT ngày 12/3/2010 của sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang; Căn cứ công văn số 165/CV-SGD& ĐT-VP ...
 17/09/19  Công khai  88
TRƯỜNG MN HÒA SƠN THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020